O nadaci

Asociace komunitních nadací v ČR

V roce 2009 se nadace stala členem Asociace komunitních nadací v ČR, jejímž posláním je podporovat rozvoj komunitních nadací, jejich vzájemné kontakty a spolupráci a popularizovat myšlenku působení komunitních nadací. Jedním ze základních dokumentů asociace je Minimum komunitní nadace, k jehož dodržování se naše nadace zavázala.

Asociace českých nadací Fóra dárců

29. listopadu 2005 byla nadace přijata za řádného člena Asociace českých nadací Fóra dárců. Asociace funguje od roku 1999 a v současné době má 38 členů. Nadace sdružené v Asociaci přijaly dokument Pravidla etického chování a zavázaly se ho dodržovat.

Známka kvality Fóra dárců

V roce 2013 byla nadaci udělena Známka kvality, která je zárukou a kontrolou ověřené kvality nadací a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení. Známku kvality mohou získat nadační subjekty, které jsou členem Asociace nadací.

Statut a grantová pravidla nadace

Nadace se ve své činnosti řídí Zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a Statutem Komunitní nadace Tři brány. Udělování grantů se řídí těmito grantovými pravidly.

Historie nadace

Pokud Vás zajímá, jak nadace vznikla a jak „dospívala“, přečtěte si její historii.

Organizační struktura nadace

Správní orgány

Členství ve správní a dozorčí radě je čestné, bez nároků na odměnu. Práva, povinnosti a odpovědnost členů správní a dozorčí rady jsou stanoveny zákonem 225/1997 Sb., Statutem nadace a Vnitřním řádem nadace.

Správní rada:

  • Ing. Marek Ovčáčík: privátní bankéř,
  • Mgr. František Herman, středoškolský učitel,
  • Tomiš Zedník: sochař a řezbář
  • Mgr. Jan Hrežo: advokát
  • Ing. Petr Wagner: jednatel stavební firmy

Dozorčí rada

  • Soňa Srnová: předsedkyně Dozorčí rady nadace, mzdová účetní,
  • Ing. Ludmila Skřivánková: konzultantka IT,
  • Mgr. Lidmila Hrdová: učitelka na ZŠ v důchodu.

Výkonné orgány

Kancelář nadace

  • Martina Wagnerová: výkonná ředitelka nadace.

Činnost a hospodaření nadace

Zde máte připraveny k nahlédnutí výroční zprávy nadace. Každá výroční zpráva obsahuje mimo jiné: zprávu o činnosti, informace o změnách ve struktuře nadace, finanční zprávu za daný rok a výrok auditora