Archiv autora: Uzivatel

Otevřené grantové řízení pro rok 2019

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení pro rok 2019. Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby. Podpořeny budou veřejně prospěšné projekty ve třech grantových programech. Formulář žádosti je ke stažení ve formátu DOC a také ve formátu ODT.

Celková částka k rozdělení v letošním grantovém řízení je 150 000 Kč. Do grantového  řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a v okrese Vyškov, které jsou v souladu s Grantovými pravidly nadace pro rok 2019

Pozor na změny v grantových pravidlech! Čtěte pozorně!

Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 30. září.

3. ročník LEAR Vyškovského benefičního běhu

3. ročník Vyškovského benefičního běhu přinesl výtěžek ve výši 460 042 Kč. Děkujeme všem dárcům, běžcům, sponzorům i dobrovolníkům, kteří finančně podpořili nebo jakkoliv pomohli s organizací letošního běhu, i těm, kteří přišli v téměř zimním počasí na vyškovské náměstí a vytvořili skvělou atmosféru.

Výtěžek bude rozdělen na 3 stejné částky a věnován 3 chlapcům, pro které jsme letos běželi: Pepíkovi Sekničkovi, Šimonkovi Bozděchovi a Kryštůfkovi Nagyovi. Přejeme jim hodně sil při překonávání překážek, které jim život nachystal.

Fotky z letošního benefičního běhu naleznete na službě Flickr.

LEAR Vyškovský benefiční běh letos pomůže 3 chlapcům

Naše nadace je letos již potřetí organizačním partnerem a pořadatelem sbírky k Vyškovskému benefičnímu běhu. Letošní závod odstartuje v sobotu 13. dubna na vyškovském náměstí. Generálním sponzorem akce je firma LEAR Corporation Czech Republic, která nejen pokryje veškeré organizační náklady běhu, ale také zdvojnásobí výtěžek startovného až do výše 50 000 Kč. 

Výtěžek letošního ročníku této charitativní akce přispěje na zkvalitnění života 3 chlapcům, na které se osud příliš neusmál:

Pepík Seknička přišel na svět již ve 34. týdnu. Kvůli počínající infekci a apnoickým pauzám byl krátce v inkubátoru. Po propuštění domů bylo zahájeno cvičení pomocí Bobathovy metody. Pepíkův stav se ale nelepšil. Z tohoto důvodu byla provedena v dětské nemocnici v Brně magnetická rezonance, kde diagnostikovali Westův syndrom. Jedná se o epileptické onemocnění způsobující poškození mozku a narušení mentálního vývoje.

Pepíčkovi byla nasazena medikace a byla také zahájena hormonální terapie ACTH. Rovněž byly zjištěny další diagnózy jako je dysgeneze Corpus Callosum, hypotonie a celkově opožděný psychomotorický vývoj. Netrvalo dlouho a k tomu všemu se přidaly i potíže se zrakem. Jeho mozek totiž nedokáže zpracovat určité vjemy. Zatímco Pepíčkovi vrstevníci (3 roky) sedí, chodí a povídají si, on sedí jen za pomoci speciální fixace. Jistou šancí na zlepšení stavu je intenzivní rehabilitace v Arkáda neuromedical center v Ostravě. Tuto péči však pojišťovna nehradí.

Kryštof Nagy 14letý Kryštof trpí velmi vzácnou genetickou poruchou FHS (floating harbore syndrome). Na světě je těchto dětí jen okolo 50. Tato nemoc způsobuje, že je jeho růst zpomalený o 3 – 4 roky. Také je sociálně a emočně velmi opožděný. Jeho inteligence je ale nedotčená a v některých oblastech velmi vysoká.

Kryštof nyní navštěvuje waldorfskou základní školu v Brně. Jeho maminka objevila vhodnou střední školu v Brně, která je pro něj jedinou šancí získat střední vzdělání bez ohledu na jeho odlišnost. Tato škola si velmi zakládá na potírání diskriminace a individuálním přístupu. Je to Mezinárodní anglická škola ISOB v Brně, kde roční školné činí 269 000 Kč.

Na běžné střední škole by se Kryštof rychle stal obětí posměchu a šikany.

Kryštof je velký bojovník. Zaslouží si cestu k vlastní nezávislosti a ta pro něj vede jedině přes vzdělání. Jde o celý jeho dospělý život, který může žít jako plnohodnotný člověk, který je schopen se o sebe postarat, být nezávislý na jiné lidské pomoci nebo sociálním systému a být tak na sebe hrdý.

Šimonek Bozděch, u kterého následkem komplikovaného porodu došlo k nevratnému poškození mozku. Nebylo jasné, jestli bude vidět, slyšet, mluvit, hýbat se. Od malička se u Šimona projevuje DMO (spastická dipareza v tetradistribuci), což v jeho případě znamená, že nechodí a byla zasažena i jemná motorika rukou. V 9 měsících byla potvrzena diagnóza sekundární epilepsie, kterou se naštěstí daří držet pomocí léků pod kontrolou.

Šimonkovi rodiče se rozhodli bojovat. Dětská mozková obrna se vyléčit nedá, ale její následky se dají zmírnit, což pro Šimonka znamená cvičit, cvičit a cvičit.

V lednu 2018 Šimonek absolvoval intenzivní rehabilitaci Therasuit v Brně, která se ukázala být velmi efektivní. Tato rehabilitace není pojišťovnami schválená, takže ji nehradí. Věříme, že je to cesta správným směrem a může mu pomoci postavit se na vlastní nohy. Jeden měsíc cvičení stojí v Brně necelých 35 tisíc. Bohužel není v silách rodiny všechno hradit ze svého. Veškeré vybrané peníze budou využity na rehabilitace nehrazené pojišťovnou a na pomůcky, které bude Šimonek do budoucna potřebovat.

Celý výtěžek do poslední koruny (ze startovného, z darů, i od sponzorů) bude věnován na společný transparentní účet sbírky, jehož výtěžek bude dále rozdělen rovným dílem mezi sbírkové účty Pepíka, Kryštofa a Šimonka.

Již nyní můžete zaslat svůj příspěvek na transparentní účet sbírky: 227617320/0600

Více o Vyškovském benefičním běhu najdete na www.behamapomaham.cz nebo na https://www.facebook.com/behamapomaham/

Děkujeme

Běhám a pomáhám

Cena Jana Hona 2018

Ve středu 21. listopadu byli v obřadní síni vyškovské radnice již po čtrnácté slavnostně vyhlášeni držitelé Ceny Jana Hona. Letos bylo na toto ocenění nominováno 6 mladých lidí z Vyškovska, 4 dívky a 2 chlapci. Všichni naplnili podmínky nominace, neboť vynikají mezi svými vrstevníky mimořádnými úspěchy ve studiu, umění či vědě, výjimečnou řemeslnou dovedností nebo statečností a obětavostí ve prospěch jiných. Hlasováním poroty prošli s nejvyšším počtem hlasů tito tři kandidáti:

Eva Olejníčková – studentka oboru zdravotnické lyceum, která poskytla člověku nalezenému na ulici v bezvědomí neodkladnou první pomoc a zachránila mu tím život.

Michal Skácel – student SOU a SOŠ ve Vyškově, který cenu získal za výjimečné úspěchy na celostátních i mezinárodních soutěžích odborných dovedností, konkrétně v oboru instalatér.

Pavlína Sotolářová – studentka oboru zdravotnický asistent, která je zapojena do dobrovolnického programu vyškovské pobočky organizace ADRA. Jako jedna z prvních dobrovolnic pravidelně dochází do domova pro seniory, kde pomáhá vyplnit a zpříjemnit volný čas seniorů.

Na cenu Jana Hona byla dále nominována Veronika Babyrádová za výjimečné úspěchy ve studiu a vědě, Eva Grmelová za dobrovolnictví v Paprsku a Jan Šebesta za svou práci s malými skauty. Všichni jmenovaní mohou být příkladem pro další mladé lidi a nominaci si právem zasloužili. Všem srdečně blahopřejeme!

Vyhlášení Ceny Jana Hona 2018

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje 14. ročník projektu Cena Jana Hona.

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných.Její udělení je spojeno s finanční odměnou z grantu Města Vyškova.

Podmínkou nominace je bydliště či působiště ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou podrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno doručit na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 682 01 Vyškov a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz. Uzávěrka příjmu nominací je ve středu 31. října 2018.

Otevřené grantové řízení 2018

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení pro rok 2018, ve kterém bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno  150 000 Kč.

Podpořeny budou projekty v následujících programech:

 1. AD MANUM – podpora veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (spolků) vznikajících na podkladě komunitní spolupráce
 • Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká. Významné může být i zapojení veřejnosti.
 • Oblasti podpory nejsou přesně specifikovány, může se jednat o aktivity kulturní, sociální, vzdělávací, zaměřené na rozvoj venkova, péči o životní prostředí, eliminaci a prevenci novodobých závislostí, rozvoj pohybových a zájmových aktivit dětí a mládeže v rámci školní i mimoškolní činnosti a další.
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity jednorázové i déletrvající.

Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč, výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 30 % z celkové výše nákladů projektu.

 1. AD FUTURUM – podpora projektů v oblasti vzdělání a kultury
 • Cílem programu je podpora vzniku nových kulturních a/nebo vzdělávacích aktivit na územíregionu Vyškovska
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity, které si berou za cíl rozšíření nabídky vzdělávání, oživení kulturního dění v místě nebo prevenci sociálně patologických jevů.

Maximální výše nadačního příspěvku činí 10 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 50 % z celkové výše rozpočtu projektu.

 1. AD VITAM– podpora ekologických projektů na Vyškovsku
 • Cílem programu je snaha o oživení, obnovu a zachování kvality životního prostředí v zanedbaných a znečistěných lokalitách vyškovského regionu a města Vyškova.
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity spojené s odstraněním a prevencí černých skládek, zaměřené na záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, ekologicky šetrný způsob údržby veřejných prostranství, boj proti devastaci a znečišťování přírody a krajiny apod.
 • Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 20 % z celkové výše rozpočtu projektu.

Žádat o nadační příspěvek ve všech programech mohou tyto subjekty:

 • zapsané spolky,
 • zapsané ústavy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem,
 • církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
 • územní organizace celonárodních spolků, které mají právní subjektivitu a jsou registrované na území ČR,
 • fyzické osoby

Do výběrového řízení mohou být podávány žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a v okrese Vyškov, které jsou v souladu s grantovými pravidly nadace pro rok 2018.

Vyplněnou žádost o nadační příspěvek je nutno doručit v písemné i elektronické podobě na adresu Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci, Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov, e-mail: nadace@tribrany.cz nejpozději do 27. září 2018 do 16.00 hodin.

2. ročník projektu Běhám a pomáhám na podporu biologické léčby Míši Grimové

I letos se Komunitní nadace Tři brány podílela na pořádání Lear Vyškovského benefičního běhu, jehož výtěžek byl tentokrát věnován na podporu biologické léčby paní Michaely Grimové z Lysovic, která trpí rakovinou hladkého svalu a jíž pojišťovna zmítla tento druh léčby uhradit.

Tato charitativní akce se uskutečnila v sobotu 21. dubna na vyškovském náměstí, kde se sešlo na 360 běžců v hlavní kategorii, běhu na 9 km, a spousta malých nadšenců v dětských kategoriích. Všem, kteří si přišli zaběhat a zároveň pomoci, patří obrovský dík, stejně jako všem dárcům a sponzorům. Ke dni konání závodu bylo na sbírkový účet založený obcí Lysovice zasláno již přes milion korun. Míša tak může pokračovat v léčbě, která jí pomáhá a věříme, že bude cestou k úplnému uzdravení.

Číslo sbírkového konta je 115-5720710257

Děkujeme Vám za Vaše příspěvky!

Cena Jana Hona 2017

Ve středu 15. listopadu 2017 byli v obřadní síni vyškovské radnice jako každoročně slavnostně vyhlášeni držitelé Ceny Jana Hona. Projekt Komunitní nadace Tři brány probíhá již od roku 2005 za stálé finanční podpory Města Vyškova. Letos ocenění získali tito mladí lidé:

Oldřich Kupka

19-letý student 1. ročníku Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Základy strojního inženýrství. Oldřich je úspěšným absolventem vyškovského gymnázia, které po celou dobu studia reprezentoval v mnoha matematických, fyzikálních a počítačových soutěžích. Mezi jeho nejlepší výsledky ze školního roku 2016-2017 patří vynikající umístění ve Fykosím fyziklání, a to 1. místo v ČR kategorie C a 4. místo v ČR kategorie B, soutěž Náboj – 4. místo na Moravě v kategorii B, Internetová matematická olympiáda – 17. místo v ČR a SR. Skvělých úspěchů dosáhl také v individuálních soutěžích. Vyhrál krajské kolo SOČ a v celostátním kole obsadil 12. místo.

Olda má navíc úctyhodnou sbírku mimoškolních aktivit. V tomto roce pracoval jako tutor na adaptačních kurzech pořádaných střediskem volného času Maják Vyškov. O prázdninách byl vedoucím na výcvikovém táboře sportovní gymnastiky a věnoval se práci pro seniory v nemocnici ve Vyškově. Je chovatelem exotického ptactva, doma má 11 voliér.

Hlavním rysem jeho povahy je ochota komukoliv poradit a pomoci. Je skromný, milý a přátelský. Oldřicha Kupku nominovala jeho bývalá učitelka fyziky na gymnáziu Mgr. Milana Alánová.

Monika Kuncová

18-letá studentka vyškovského gymnázia již třetím rokem pracuje jako pomocná trenérka nejmenších sportovců v atletice Orla Vyškov . V tomto roce se přihlásila na absolvování trenérky atletických přípravek do Prahy. Monika i přes svoje studentské povinnosti bere roli trenérky zodpovědně a pravidelně chodí na tréninky, kde svoje sportovní zkušenosti předává malým Orlíkům. Monice patří poděkování za to, že děti učí nejen běhat a skákat, ale že jim předává lásku k trvalému sportování a vede je k fair play. Je štědrou dárkyní svého volného času, který dobrovolně nabízí malým sportovcům. Sama sportuje, a reprezentuje na atletických závodech Orel Vyškov.

Monika je obětavá, skromná a spravedlivá.  Drží slovo a ostatní se na ni mohou spolehnout. Těmito svými vlastnostmi může být vzorem pro ostatní. Moniku Kuncovou na ocenění navrhla Anna Málková, vedoucí trenérka Orla Vyškov

Martin Soldán

25 let, je členem a zástupcem vedoucí skautského střediska Vyškov. Martin přezdívaný Otík je členem skauta od roku 2000. Je velmi aktivním člověkem a nebojí se zodpovědnosti. To dokazuje zejména jeho přístup k řešení nenadálých situací a neatraktivních úkolů – je vždy ochoten pomoci a schopen přijít s řešením. V případě potřeby se nebojí obětovat vlastní volný čas a dotáhnout věci ke zdárnému konci. Pravidelně připravuje schůzky pro oddíl vlčat, víkendové výpravy do okolí a podílí se na  organizaci letního tábora.

Martin se také dlouhodobě věnuje vzdělávání mladých skautů ve věku 12-15 let, jako součást týmu Vyškovského rádcovského kurzu, který připravuje mladé skauty na vedení dětí. V letošním roce se stal vůdcem celého kurzu, jenž navštěvují skauti nejen z Vyškova, ale i z Jihomoravského a okolních krajů. Sám se také účastní vzdělávacích kurzů, které jsou samozřejmostí pro vedení oddílu. Jako každý skaut či skautka, která se podílí na vedení dětí, je bez nároku na finanční odměnu vzorem pro děti.

Martin je veselá kopa, snílek a dříč. Díky jeho neustálému optimismu a energii je v jednom kuse obklopen lidmi, kterým se zájmem naslouchá, ale které i sám inspiruje. Při práci s malými vlčaty v sobě dokáže probudit hravé dítě a být tak opravdovým učitelem, kamarádem a příkladem pro mladší generaci. Martin je absolventem Fakulty Podnikatelské na VUT v Brně a nyní pracuje v oblasti elektrotechnologií. Martina Soldána nominovala Eva Čtvrtníčková, vedoucí skautského střediska Vyškov

Ocenění

Odměny laureátům předali nositelé tohoto ocenění z let 2012 a 2013 Dalimil Ševčík, Helena Dvořáková a Jiří Hořava. Zde je několik slov o nich:

Dalimil Ševčík cenu získal v roce 2013 za studijní úspěchy a hudební talent. Dalimil je v současnosti studentem Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor estetika a na konzervatoři studuje obor klavír. Pracovně působí jako korepetitor sboru, učitel klavíru a akordeonu na ZUŠ Vyškov.

Helena Dvořáková byla kandidátkou na Cenu Jana Hona v roce 2012 a v roce 2015 ji obdržela, a to za svou dlouholetou činnost ve vyškovském středisku Junáka. Helena pracuje v marketingu menší firmy v Ivanovicích, která distribuuje svíčky a kosmetiku z celého světa do ČR. Stále se věnuje skautingu, a to ve stejném, ne-li větším nasazení než dříve.

Jiří Hořava je jedním ze dvojice, která cenu získala v roce 2012 jako tým, a to za výjimečnou řemeslnou zručnost v oboru instalatér. Jiří byl po vyučení zaměstnán nakrátko u jedné brněnské firmy jako instalatér, svářeč, poté další 4 roky působil ve stejném pracovním zařazení ve firmě Trasko a v dubnu tohoto roku začal podnikat v oboru. Aktivně hraje fotbal a hokej.

Letos Komunitní nadace Tři brány udělila navíc Cenu nadace, a to slečně Andree Kubesové za její obětavou práci s dětmi v rámci SVČ Maják.

Andrea Kubesová

21 let, je vychovatelkou ve školní družině na ZŠ Tyršova ve Vyškově a současně studentkou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Po celý rok se aktivně zapojuje do akcí pro děti a mládež pořádaných Střediskem volného času Maják Vyškov. Již pět let trénuje pod SVČ Maják kroužek mažoretek Angelin, a to kategorii kadetek 8 -14 let a přípravku pro malé děti ve věku 3 -7 let. Většinu volného času se tedy věnuje pravidelnému vedení a choreografii těchto kroužků. Dále organizuje několik vícedenních tanečních soustředění ročně. Její svěřenkyně pod jejím vedením dosahují skvělých výsledků a úspěšně reprezentují kroužek na mezinárodních soutěžích.

Andrea je několikanásobnou mistryní a vicemistryní ČR s postupem a účastí na mistrovství Evropy. Patří jí 3. místo a titul II. vicemistryně Evropy pro rok 2010 a 2011.

Kroužek pod jejím vedením získal 1. místo a titul mistryně ČR 2016 v kategorii kadetek, 3. místo a titul II. vicemistryně ČR 2016 v kategorii děti duo pom a dále umístění na stupních vítězů v kategoriích kadetky duo pom a kadetky velká formace na Mistrovství Evropy v Maďarsku v roce 2016.

Andrea vykonává svoji pedagogickou a odbornou práci v kroužku zodpovědně a svědomitě, o čemž svědčí zájem dětí o kroužek a také řada úspěchů v soutěžích. Svým svěřenkyním je vzorným příkladem. Andreu Kubesovou nominovala Magda Musilová ze Střediska volného času Maják Vyškov.

Ocenění ve formě dřevěné plastiky se symbolem tří bran Andree předal její autor, pan Tomiš Zedník. Slavnostní udílení cen zpestřil svou hrou na akordeon teprve 10letý Jonáš Černý, žák ZUŠ ve Vyškově. Letos se konal již 13. ročník projektu. Za dobu jeho trvání bylo odměněno celkem 44 mladých lidí, 38 jednotlivců, 1 hudební uskupení a jedna dvojice. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se na zdařilém průběhu odpoledne podíleli.